9:50  24/06/2021

Kết quả khảo nghiệm của Viện Nghiên Cứu & Phát Triển Các Sản Phẩm Thiên Nhiên

1. Thời gian khảo nghiệm

Từ 1/4 /2021 – 20/5/2021

2. Mục đích khảo nghiệm

Đánh giá tác dụng diệt khuẩn của sản phẩm Túi treo khử mùi đa năng công nghệ Nhật Bản CLODEWASH (dạng bột sinh khí) đối với các chủng vi sinh vật gây bệnh.

 

3. Chủng vi sinh vật khảo nghiệm

 • Chủng Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027
 • Chủng Staphylococcus aureus ATCC 6538
 • Chủng Escherichia coli ATCC 8739
 • Chủng Salmonella typhimurium ATCC 13311
 • Chủng Candida albicans ATCC 10231
 • Chủng Mycotuberculosis ATCC 25618
 • Chủng Bacillus subtilis ATCC 6633

4. Nguyên tắc của phương pháp

Các chủng thử nghiệm: Pseudomonas aeruginosa (trực khuẩn mủ xanh), Staphylococcus aureus (tụ cầu vàng), Escherichia coli, Candida albicas, Bacillus subtilis, salmonella, tuberculosis được chuẩn bị trong dung dịch pha loãng. Sau đó, lấy một lượng dung dịch vi khuẩn bơm vào miếng giấy lọc vô trùng. Để miếng giấy lọc trong môi trường có chất diệt khuẩn trong các khoảng thời gian thử nghiệm (theo yêu cầu của nhà sản xuất). Phần giấy lọc có chứa vi khuẩn sau đó được phân tán vào môi trường đệm muối peptone và được cấy truyền để tính lượng vi sinh vật còn sống. Số vi sinh vật giảm sau thử nghiệm thể hiện tác dụng diệt khuẩn của chế phẩm.

5. Tính toán kết quả

 • N: nồng độ vi sinh vật ở dung dịch chủng thử nghiệm ban đầu
 • Na: nồng độ vi sinh vật ở dung dịch sau khi tiếp xúc dung dịch trung hòa hoặc sau khi phân tán trở lại trong đệm muối peptone
 • N và Na được tính theo công thức: N = C/(n1 + 0,1n2)10x

                        Trong đó:       Vc       là số khuẩn lạc đếm được trên từng đĩa

                                              C         là tổng các giá trị Vc

                                              n1        giá trị Vc ở độ pha loãng đầu tiên

                                              n2        giá trị Vc ở độ pha loãng thứ hai

                                              10x      tương ứng hệ số pha loãng thấp nhất

 • Kết quả được ghi dưới dạng: 1,0-9,9 x 10x CFU/ml
 • Lập bảng so sánh kết quả số vi sinh vật trước và sau thời gian xử lý bằng hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn.

6. Tác dụng diệt khuẩn

Bảng kết quả thể hiện tác dụng diệt khuẩn của Túi treo khử mùi đa năng công nghệ Nhật Bản CLODEWASH

Chủng vi sinh vật Trước xử lý (CFU/ml) Sau 30 phút (CFU/ml) Sau 2h (CFU/ml) Sau 4h (CFU/ml) Sau 8h (CFU/ml) Tỷ lệ diệt khuẩn (%
Pseudomonas aeruginosa 6,2 x105 1,1 x104 5,0 x102 <10 <10 99,99
Staphylococcus aureus 5,1 x 105 2,8 x104 1,1 x103 1,0 x102 <10 99,99
Escherichia coli 1,2 x 106 3,2 x 104 6,0 x 103 5,0 x102 <10 99,99
Salmonella typhimurium 7,7 x 105 8,4 x 104 1,5 x 103 2,0 x 101 <10 99,99
Candida albicans 1,1 x 106 3,3 x 105 5,5 x 104 3,0 x 102 6,0 x 101 99,99
Mycotuberculosis 6,2 x 105 5,3 x 105 8,5 x 104 1,6 x 104 2,5 x 102 99,96
Bacillus subtilis 7,5 x 105 6,6 x 105 4,5 x 104 2,6 x 104 7,1 x102 99,91

Ghi chú: <10: không phát hiện

Nhận xét: Chế phẩm Túi treo khử mùi đa năng công nghệ Nhật Bản CLODEWASH có tác dụng diệt khuẩn tốt với các chủng P. aeruginosa (giảm 5 log sau 4h), S. aureus, E. coli, và S. typhimurium (giảm 5-6 log sau 8h thử nghiệm) tương đương tỷ lệ diệt khuẩn 99,99%. Chế phẩm này cũng giảm 4 log với C. albicans (99,99%) và 3 log với MycotuberculosisB. subtilis với tỷ lệ diệt khuẩn lần lượt là 99,96 và 99,91% sau 8h xử lý.

Hình 1. Tác dụng diệt khuẩn của Túi treo khử mùi đa năng công nghệ Nhật Bản CLODEWASH theo thời gian

Tài liệu đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1Dl_pbDsHsa1ccfGSEYJNrTdmAIvsV1FX/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/194d2lbcVSIv8jukJwfVFcVsRpe_SS1dW/view?usp=sharing

 

Tags :
0962.148.504
Nhắn tin qua Facebook Zalo: 0962.148.504 SMS: 0962.148.504